Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami


Bardzo bliskie są nam tematy związane nie tylko z księgowością i podatkami, ale także ubezpieczeniami i nieruchomościami dlatego uznaliśmy, że należy Państwa poinformować, że z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W ustawie tej przywrócono definicję „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „pośrednika w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządcy nieruchomości”. Zgodnie z przyjętymi definicjami „pośrednikiem w obrocie nieruchomościami” lub „zarządczą nieruchomości” powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Wobec powyższego, skoro zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest m.in. zarobkowa działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły to pośrednikiem w obrocie nieruchomościami lub zarządcą nieruchomościami będzie mógł być wyłączenie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne wyłącznie na podstawie umowy z przedsiębiorcą.
 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami dla rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomościami przewidziane zostały surowe sankcje za brak ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Za niedopełnienie obowiązku posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grozić będzie wysoka kara pieniężna, która ma być nakładana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kontroli, w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość kary ma być wielokrotnością średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce i zróżnicowana ze względu na wykonywany zawód. Przy ustalaniu wysokości kary wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej powinien uwzględniać dotychczasową działalność przedsiębiorcy, skalę prowadzonej działalności oraz czas trwania naruszenia. Na zapłatę kary przedsiębiorca będzie miał tylko 14 dni. Jeżeli jej nie zapłaci, sankcja będzie ściągana na podstawie przepisów o egzekucji w administracji.


 

Zgodnie z ustawą za nieprzedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje w formie pisemnej, grozi wypowiedzenie umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym. Co więcej, w przypadku umów zawieranych od 02.09.2017 r. kopia aktualnego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowić ma załącznik do:

 

  • operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości,
  • umowy pośrednictwa,
  • umowy o zarządzanie nieruchomością.
     

Ponadto, wprowadzono obowiązek niezwłocznego informowania strony umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu, w tym o zawarciu nowej umowy ubezpieczenie (poprzez przekazanie kopii nowej polisy). W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku klient ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 

Jeżeli zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami są Państwo zobligowani do założenia działalności gospodarczej lub zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej służymy Państwu pomocą w tych kwestiach. Pomożemy Państwu w założeniu działalności gospodarczej, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, prowadzeniu dokumentacji księgowej, a także szybkim zawarciu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 

 Zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznie lub mailowo.

 

tel.: + 48 662 213 448     e-mail: orp-martakarska@wp.pl

Copyright © 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone dla ORP