Opodatkowanie przychodów z najmu krótkoterminowego


Niejednoznaczne przepisy, które nie określają wprost, kiedy przychody z najmu należy rozliczać w ramach najmu prywatnego, a kiedy w ramach działalności gospodarczej to problem dla podatników rodzący spory z organami podatkowymi. W świetle niejednoznacznych przepisów rodzi się pytanie:
 

W jaki sposób prawidłowo rozliczać najem krótkoterminowy?

 

Czy będę przedsiębiorcą?

 

Najczęściej organy podatkowe uznają, że przychody uzyskiwane z najmu krótkoterminowego (wynajmowania prywatnych mieszkań na dobę, dni, tygodnie) należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej (a nie w ramach najmu prywatnego). Ten rodzaj najmu spełnia bowiem przesłanki działalności gospodarczej zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest działalnością o charakterze zarobkowym, okresowo powtarzającą się, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek i na własne ryzyko.

 

 

Podatek dochodowy

 

Rozliczając najem krótkoterminowy w ramach działalności gospodarczej można wybrać jedną z dwóch niżej wymienionych form opodatkowania:

  • zasady ogólne – według skali podatkowej 18%, 32%,
  • zasady ogólne – jednolita 19% stawka podatku.

     

 

Podatek od towarów i usług

 

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) najem krótkoterminowy bez wątpienia stanowi działalność gospodarczą, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia ze względu na wielkość obrotów. Obecnie z tego rodzaju zwolnienia skorzystać mogą podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

 

 

Kasa fiskalna

 

Podatnicy wynajmujący mieszkania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca, przewidział jednak pewne wyjątki, w których opłaty z tytułu wynajmu nie będą rodziły konieczności najpierw zakupu, a następnie prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych. Należą do nich:

  • zwolnienie ze względu na wysokość obrotu,
  • zwolnienie ze względu na sposób dokumentowania obrotu,
  • zwolnienie ze względu na sposób dokonywania wpłat przez najemców.

 

Informacje przedstawione powyżej zwracają jedynie uwagę na najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń podatkowych związanych z najmem krótkoterminowym.

 

 

Aby poznać więcej szczegółów zapraszamy do indywidualnych konsultacji

 

tel.: + 48 662 213 448     e-mail: orp-martakarska@wp.pl

Copyright © 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone dla ORP