Korekta rocznego zeznania podatkowego


Przepisy prawa podatkowego dają podatnikowi prawo do skorygowania rocznego zeznania podatkowego. Korekta rocznego zeznania podatkowego (dalej także: PIT) ma na celu poprawienie m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także uzupełnienie o inne dane, o których pierwotnie podatnik zapomniał.
 

Jak dokonać korekty PIT?

 

Korekta PIT dokonywana jest poprzez złożenie stosownego formularza podatkowego, w którym należy zaznaczyć właściwe pole wskazujące, że jest to „korekta zeznania”, a nie „złożenie zeznania”.
 

Ważne jest by korekty rocznego zeznania podatkowego dokonać na formularzu, który obowiązywał w roku, za który PIT został złożony.

 

Ile czasu mamy na złożenie korekty PIT?

 

Korekty rocznego zeznania podatkowego można dokonać aż do zakończenia okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat licząc od końca roku, w którym PIT został złożony. Zatem na korektę PIT za rok podatkowy 2015 mamy czas do końca 2021 roku.
 

Czy należy uzasadniać korektę PIT?
 

Od 1 stycznia 2016 r. korygowanie błędnie wypełnionych zeznań podatkowych nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

 

Jakie skutki niesie za sobą korekta PIT?

 

Złożona w odpowiednim terminie korekta PIT łącznie z zapłatą ewentualnej zaległości podatkowej spowoduje zaniechanie ukarania podatnika za przestępstwo karne skarbowe.

 

Zapłata zaległości podatkowej w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych za zwłokę.

 

Korekta przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Istnieje możliwość złożenia korekty PIT w celu przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Aby móc tego dokonać, konieczne jest spełnienie łącznie 3 warunków:

 

  • deklaracja podatkowa została złożona w terminie,
  • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2016 r. albo do 29 lutego 2016 r. w przypadku PIT-28),
  • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

     

Deklaracje niepodpisane.

 

W sytuacji niepodpisania zeznania podatkowego organ podatkowy może wezwać podatnika do uzupełnienia braku lub potraktować zeznanie jako niezłożone, a w konsekwencji pociągnąć podatnika do odpowiedzialności za niezłożenie zeznania w ogóle w wymaganym terminie.

 

tel.: + 48 662 213 448     e-mail: orp-martakarska@wp.pl

Copyright © 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone dla ORP